Kinderen kunnen groeiproblemen krijgen. Verhelp deze problemen met kinderfysiotherapie

Het steuntje in de rug bij de ontwikkeling van je kind

Bij het opgroeien van jouw kind kunnen vragen ontstaan met betrekking tot de ontwikkeling. Is het bijvoorbeeld bekend dat er een voorkeurshouding kan ontstaan wanneer een zuigeling te vaak op zijn of haar rug ligt? Ook op latere leeftijd kunnen er vragen ontstaan met betrekking tot jouw kind en zijn ontwikkeling.
Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade in Haarlem en Zandvoort kan je helpen bij het analyseren en behandelen van klachten van jouw kind, met het oog op een optimale ontwikkeling voor de toekomst.

De behandelingen

Wij behandelen kinderen van alle leeftijden bij een diverse reeks klachten. De kinderfysiotherapeut zorgt ervoor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en alle aandacht krijgt die het nodig heeft. Tot onze expertises behoren:

Fysiotherapie voor zuigelingen bij Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade
Tuinonderhoud nodig? Schakel de hoveniers van Hoveniersbedrijf Imminkhuizen in

Pluspraktijk

De praktijk van Kinderfysio Zuider Emmakade voldoet aan het Plus-kenmerk van verzekeraars Zilveren Kruis Achmea, Menzis, De Friesland, VGZ. 

Dat betekent dat wij doorlopend op onze kwaliteit worden getoest. Er wordt gekeken naar de praktijkorganisatie, de accommodatie, de verslaglegging van patiëntendossiers, de meetinstrumenten, de veiligheid en hygiëne in de praktijk, de klachtenregeling en de vermelding in het Centraal Kwaliteitsregister. Wij zetten ons al jaren in voor de kwaliteit van onze zorg. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw kind optimaal behandeld worden.

Neem contact op

NIEUWS

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Privacywet ingaande 25 mei 2018

Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)  is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Praktijk voor Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade is  volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

•    Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o    voor fysiotherapeutische zorgverlening;
o    voor doelmatig beheer en beleid;
o    voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
•    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
•    U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
•    Alle medewerkers binnen de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
•    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
•    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
•    Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
•    Het kind of zijn wettelijke vertegenwoordigers heeft het recht ( voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) om binnen een redelijke termijn, de gegevens die over hem/ haar zijn vastgelegd in te zien of een afschrift te ontvangen. De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordigers desgevraagd zo spoedig mogelijk doch tenminste binnen 4 weken inzage in dossier.
•    Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
•    Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
•    Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
•    Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Praktijk voor Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Geslaagde Health Care Audit en HKZ Audit

Onze praktijk heeft het Plus-keurmerk verdiend van verzekeraars Zilveren Kruis Achmea/Agis, Menzis, De Friesland, CZ, Ohra en Delta Lloyd. De voor ons zeer geslaagde audits van Health Care Auditing vonden plaats op 5 december 2011, 5 december 2013 op 3 december 2015,  december 2016 en in december 2017. Op 30 augustus 2017 is ook de HKZ audit met een zeer goed resultaat afgesloten! Wij zijn trots op het resultaat dat we met elkaar hebben behaald!

Beoordeling Qualiview (klantbeoordeling)